tujuan hidup hakikatnya adalah beribadah kepada sang khalik.